Ontwikkelinstrumenten

 

Opleidingsplan

Wil je weten welke scholingsactiviteiten voor je bedrijf noodzakelijk zijn? Dan is het aan te bevelen om de leerbehoeften in kaart te brengen. Daarbij staan de wensen van het bedrijf en de medewerkers centraal. Wil je de opleidingsbehoeften van je bedrijf in kaart brengen. Dan is het systematisch opstellen van een opleidingsplan belangrijk. Daarin vertaal je het beleid van het bedrijf naar concrete opleidingsactiviteiten. Voor elk soort medewerker geef je aan welke opleidingsmogelijkheid van toepassing is.
 
Informatie over hoe jezelf een opleidingsplan kunt maken vind je onder deze link. Een voorbeeld van een opleidingsplan vanuit MKB Nederland is weergegeven onder deze link.  
 
Als je als ondernemer tot de conclusie komt dat er een opleiding of bijscholing nodig is. Dan kun je een aantal vragen stellen:

  • Is de medewerker gebaat bij ondersteuning op het gebied van vakvaardigheden? Bijvoorbeeld kennis over het product, behandeling van het product en efficiëntere werkprocessen.

  • Is de medewerker gebaat bij ondersteuning op het gebied van sociale vaardigheden? Zoals het nemen van initiatief of verantwoordelijkheid. Samenwerking en communicatie in het bedrijf over over het werk of de manier waarop het werk georganiseerd is.

Het opleidingsplan geeft o.a. richting bij welke organisatie je het beste de opleidngsvraag neer kunt leggen. Maar er kunnen ook andere methoden van leren in de keuzemogelijkheden worden opgenomen. Denk aan lidmaatschp studieclub, coaching door een ervaren persoon enz... De scholingsconsulent kan je ondersteunen bij het opstellen van een opleidingsplan.

 

Ontwikkelscan Boomkwekerij

Voor de boomkwekerij is in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven een Ontwikkelscan Boomkwekerij gemaakt voor 15 belangrijke functies in de boomkwekerij  (opgenomen in CAO Openteelten Boomkwekerij). 

Met de scan kan de behoefte aan ontwikkeling van medewerkers op een eenvoudige manier in kaart gebracht worden. Werkgever en werknemer vullen ieder een scorelijst in. Deze kan op maat gemaakt worden voor de functie van de werknemer.  De taken die bij de functie horen zijn in de scan uitgewerkt. Invullen van de scan neemt ongeveer een kwartier in beslag. Werknemer en werkgever zien vervolgens precies op welke vlakken de werknemer zich kan ontwikkelen. 
Aan iedere beoordeling wordt door de Ontwikkelscan een opleidingsadvies gekoppeld. Het wordt direct duidelijk welke cursus of opleiding of andere leermethode goed aansluit bij de punten die de medewerker zou kunnen ontwikkelen.
 
De Ontwikkelscan kan ook een uitstekende basis zijn voor een functioneringsgesprek. De scan biedt een goede leidraad voor het gesprek. Daardoor krijgt het de juiste diepgang en inhoud: het gaat over het functioneren van de medewerker op taakniveau.
* De scholingsconsulent kan ook gevraagd worden om het leerdeel binne een functioneringsgesprek uit te werken middels een persoonlijk interview. Hieruit komen veelal verrassende leerpunten uit die via een gesprek met de ondernemer niet boven water zouden komen.

Vaststellen leercultuur via de excleerscan

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers is een belangrijk thema op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit komt onder meer door:

  • Vergrijzing van de beroepsbevolking;
  • De lagere instroom van jongeren;
  • Globalisering,
  • De financiële crisis en
  • vraag naar hogere kwalificaties.

Er ontstaat krapte op de arbeidsmarkt: bedrijven kunnen moeilijk aan voldoende en goed gekwalificeerd personeel komen. Medewerkers moeten ook langer doorwerken. Maar kunnen en willen zij tot aan de pensioengerechtigde leeftijd doorwerken? Duurzame inzetbaarheid wordt topprioriteit! Een gezonde leercultuur in een bedrijf bevordert de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.


Wat is 'leercultuur'?
In een bedrijf met een gezonde leercultuur wordt leren en ontwikkelen gewaardeerd. Mensen stimuleren elkaar om zich te ontwikkelen. En het wordt gezien als een normaal onderdeel van het arbeidsproces. Een gezonde leercultuur is er een waar werknemers leren op het werk en zodoende nieuwe kennis, vaardigheden en gedrag ontwikkelen. Dit kan formeel en informeel. Uiteindelijk leidt dit tot verbeterde bedrijfsresultaten en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
 

Werkgever én werknemer belangrijk voor leercultuur 
Werkgever en werknemer spelen een belangrijke rol in de leercultuur. Iemands leerervaringen en leerstijl bepalen welke leervormen meer of minder effectief zijn. Mensen met een vooropleiding (tot middelbare beroepsopleiding) en veel ervaring, leren graag op een 'toegepaste manier'.  Zij zien snel waar leren/ontwikkelen raakt aan de problemen waar ze dagelijks tegenaan lopen. Er moet ruimte zijn voor hun persoonlijke achtergrond (kennis en ervaring). Leren en werken moeten met elkaar verweven zijn.

Soms is een formele cursus voor een bepaald leerdoel de beste keuze. Maar leren in de praktijk van dagelijkse situaties (coaching) moet daar ook zeker onderdeel van maken.
Uw bedrijf moet het beste in zijn werknemers naar boven te halen. De intentie van uw bedrijf moet zijn om op alle vlakken uw werknemers in het ontwikkelproces te ondersteunen. 
 
In 7 minuten een beeld van de ontwikkeling van uw medewerkers
Bedrijven die bloeien hebben mensen die groeien. Jij als direct leidinggevende of werkgever bent de belangrijkste persoon als het gaat om medewerkers nieuwe dingen te laten leren en hun vak te laten bijhouden. Als medewerkers groeien in hun werk, dan gaat het goed met je bedrijf.

Doe de excellerscan van MKB Nederland en weet hoe het zit met de LEERCULTUUR in jouw bedrijf.


 

Nieuws

Collandvergoeding voor deelname aan cursussen naar 85%
Subsidiemogelijkheden van Colland
01-08-2019
Voor medewerkers die aangesteld zijn conform de CAO openteelten Boomkwekerij kan subsidie worden aangevraagd, indien men een cursus volgt bij een officiële opleider/school.

Recente tweets