Medewerkers ontwikkelen zonder opleiding?

Er zijn vele manieren om nieuwe kennis en vaardigheden te ontwikkelen in je werk. 70% van alle kennis leer je tijdens je werk (informeel leren). Van de theoretische kennis van cursussen en opleidingen (formeel leren) wordt maar 10% onthouden.  Worden cursussen en opleidingen meer praktisch ingevuld met praktijkvoorbeelden en goede coaching en feedback. Dan onthouden de deelnemers gemiddeld 20% van de kennis (bron: Charles Jennings 70-20-10 regel).

Lager geschoolde medewerkers hebben vaak meer moeite om de opgedane kennis ook in de praktijk toe te passen. Investeren in formeel leren van laaggeschoolde medewerkers door opleidingen en cursussen levert voor bedrijven daarom te weinig rendement op. Deze mensen zijn ook meestal doeners. Het formeel opleiden van medewerkers met een hoger opleidingsniveau levert meer rendement op.

Formeel en informeel leren

Jay Cross (2007) gebruikt, om de verschillen tussen formeel en informeel leren te verwoorden, als metafoor de bus versus de fietser. Formeel leren in organisaties is te vergelijken met het nemen van de bus. Er is geen invloed op de bestemming anders dan de bus van keuze. Terwijl de fietser de mogelijkheid heeft om onderweg een andere route te kiezen of handige aanpassingen te kiezen.

 

Informeel leren in de boomkwekerij

Ontbrekende kennis en vaardigheden kunnen ook naar de werkplek gebracht worden. Dit moet wel bewust door de leidinggevende georganiseerd worden. Hier een overzicht van vormen van informeel leren (leren in de praktijk) als alternatief voor het laten volgen van een cursus of opleiding.
Afhankelijk van persoonlijke voorkeuren, de functie, de taak en het daarbij behorende gedrag bestaan er vier keuzemogelijkheden. Afhankelijk van het kennisknelpunt kan één of meerdere opties gekozen worden:

 1. Leren door te ervaren (nieuwe taken uit proberen)

Tijdens het werken in de praktijk worden nieuwe technieken, vaardigheden en inzichten toevallig opgedaan. Een medewerker wordt bij een bepaalde persoon of groep geplaatst om werkervaring op te doen. Ook wel taakroulatie genoemd. LTO Nederland heeft een project uitgevoerd hoe ervaren medewerkers kunnen worden ingezet. Via deze link vindt je uitgebreide informatie hierover.  

Voorbeelden:

  • Meewerken met een collega met dezelfde functie. Op het eigen bedrijf of bij een collega bedrijf. Bijvoorbeeld een teeltmedewerker in de containerteelt gaat tijdelijk meewerken in de vollegrond samen met een collega teeltmedewerker. Deze doet voor hoe het werk moet gebeuren en legt waar nodig uit waarom het werk zo gedaan moet worden.
  • Meewerken met een collega met een andere functie op een andere locatie op het eigen bedrijf of op een collega bedrijf. Bijvoorbeeld een teeltmedewerker die meedraait met werkzaamheden van de logistiek medewerker in de loods. Of een technisch handige teeltmedewerker laten meewerken met de onderhoudsafdeling van een mechanisatiebedrijf. Of een inkoper die een periode werkt bij een toeleverancier of afnemer van de eigen kwekerij om inzicht te krijgen hoe de productieketen verloopt.

 

 1. Leren door begeleiding (van bijvoorbeeld een ervaren collega)

Hierbij wordt een ‘deskundige” begeleider of coach benoemd. Uit het eigen bedrijf of van een ander bedrijf. Deze begeleider moet de medewerker gericht begeleiden. Er wordt een planning gemaakt en vooraf worden duidelijk (meetbare) leerdoelen gesteld. Tijdens het leerproces wordt door de begeleider regelmatig geëvalueerd of het leerdoel is bereikt. De leidinggevende toetst in de praktijk van het werk of de medewerker de kennis en vaardigheden goed toepast. En bespreekt dit tijdens een functioneringsgesprek.

          Voorbeelden:

  • Een jonge teeltmedewerker wordt begeleid door een ervaren collega bij het herkennen van ziekten en plagen.
  • Een teeltmedewerker op een containerteeltbedrijf gaat werken op de stekafdeling en leert onder begeleiding van een ervaren collega alles wat met stekken te maken heeft zodat hij ook voor dit werk kan worden ingezet.
  • Een teeltmedewerker heeft onvoldoende kennis van het herkennen van ziekten en plagen. Een externe teeltadviseur die periodiek op het bedrijf komt krijgt opdracht om bij elk bedrijfsbezoek de medewerker een half uur te coachen op dit thema.

 

 1. Leren vanuit informatiebronnen

  Er zijn vele mogelijkheden om informatie te vinden. Met deze toevallig opgedane informatie kun je ontdekken of het toegepast kan worden op je eigen bedrijf of binnen je eigen functie. Door iets te zien, te horen of te lezen bedenk je hoe het valt toe te passen op je bedrijf. Het beste werkt als de leidinggevende medewerker(s) opdracht geeft een informatiebron te raadplegen en te laten rapporteren wat er gebruikt kan worden voor het eigen bedrijf (bijvoorbeeld in een werkoverleg). Informatiebronnen binnen en buiten je eigen sector kunnen daarvoor worden gebruikt. Deze aanpak levert innovaties voor je bedrijf waaraan je medewerkers hebben meegeholpen. 

          Voorbeelden:

  • Een vakblad laten lezen van de eigen sector of buiten de eigen sector; 
  • Een (vak)beurs bezoeken van de eigen sector of een andere sector; 
  • Deelnemen aan een excursie in de eigen sector of een andere sector; 
  • Op internet websites met vakinformatie bezoeken; 
  • Je abonneren op online nieuwsbrieven met vakinformatie.

 

 1. Leren in groepsverband (studieclubs of een groep met vakgenoten/collega's)

          Twee personen weten meer dan één. En vier zeker meer dan één. Door actief informatie en vragen uit te
          wisselen met collega’s leren alle deelnemers van de kennis en ervaringen van de collega’s. Dit kunnen
          collega’s op het eigen bedrijf of op andere bedrijven zijn.

          Voorbeelden:

  • Lid worden van een studieclub binnen de eigen teeltgroep in de sector. Met andere teeltgroepen in je eigen sector. Of zelfs lid worden van een studieclub buiten de eigen sector, zoals de glastuinbouw.
  • Deelnemen aan themawerkgroepen binnen de eigen sector of samen met andere sectoren. Voorbeeld is deelname aan de studiegroep voor loodsbazen. Of als HR verantwoordelijke deelnemen aan de werkgroep Gezond Beleid in de Boomkwekerij.
  • Deelnemen aan groepsgesprekken via moderne communicatiemedia zoals Linkedin. WhatsApp binnen of buiten je bedrijf is ook interessant. Bijvoorbeeld over allerlei teeltonderwerpen. Zie je in het veld een ziekte, waarvan je niet weet wat het is. Maak een foto en doe je een oproep aan je collega's wat het is en hoe het probleem moet worden opgelost.
  • Deelnemen aan kenniskringen binnen of buiten de sector, zoals bijvoorbeeld het kennisnetwerk Duurzame Boomkwekerij.
  • Deelnemen aan interne discussiegroepen. De leidinggevende van het bedrijf nodigt een toeleverancier of afnemer uit en vraagt deze aan te geven hoe zij het bedrijf ervaren. Vervolgens wordt met elkaar in een werkoverleg gediscussieerd hoe het anders of beter kan. De nieuwe aanpak wordt uitgevoerd en het resultaat wordt na een periode geëvalueerd waarna eventueel nog wijzigingen worden ingevoerd.    

 

 

Nieuws

Werkzaamheden scholingsconsulenten tijdens Corona pandemie
16-03-2020
Het team van scholingsconsulenten van  Talentboom is tijdens de Corona pandemie beperkt in de werkzaamheden. Hieronder een uitleg over de genomen besluiten.

Recente tweets